Στην πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», θα προχωρήσει το ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, οι Αμαλία Βελίτσου του Ιωάννη, η Χαρίκλεια Καλαντζή του Παύλου, η Αικατερίνη Βώπη του Κωνσταντίνου, η Καλλιόπη Ιωάννου του Αναστασίου, ο Γεώργιος Κωστούλας του Σωτήρη και η Ελευθερία Πριτσίνη του Δημητρίου, προσλαμβάνονται ως καθαρίστριες-καθαριστές.

Η Αικατερίνη Αναστασίου του Ιωάννη, η Κωνσταντίνα Πολίτου του Αθανασίου, η Μαρία Πέτσια του Χρυσόστομου και η Ευτέρπη Κυρμανίδου του Γεωργίου, προσλαμβάνονται ως βοηθοί βρεφοκόμων και ο Εμμανουήλ Μακαρούνας του Ιωάννη ως μάγειρας.

Οι ανωτέρω συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους έως 31 Αυγούστου 2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.