Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου προκηρύσσει την πλήρωση οχτώ θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, πρόκειται για δύο θέσεις παιδιατρικής, μία ωτορινολαρυγγολογίας, μία παιδοψυχιατρικής, μία αναισθησιολογίας, δύο ψυχιατρικής και μία θέση παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας- φυματιολογίας ή χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή νεφρολογίας (για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας).
Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» σε τρία αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, ήτοι από 4/6/2016 έως και 23/6/2016.
Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Πολυμέρη 134, ΤΚ 38222, Βόλος».
Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2421351226.