Σύμφωνα μεαπάντηση που δόθηκε από το αρμόδιο τμήμα του υπ. Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι, ως τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 νοείται και η καταβολή σε λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».


Συνεπώς δεν τίθεται θέμα μη έκπτωσης των δαπανών (σ.σ. για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500,00) που εξοφλούνται από επιχειρήσεις και επιτηδευματίες γενικότερα, μέσω καταβολών σε λογαριασμό πληρωμών των προμηθευτών, που τηρούνται στο πιστωτικό ίδρυμα «PayPal». Δηλαδή ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής εμπίπτει στην έννοια του τραπεζικού μέσου που ορίζεται στις κείμενες διατάξεις του ν. 4172/2013.

Βέβαια, στην ίδια απάντηση επισημαίνεται ότι, οι δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 του ν.4172/2013 θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ίδιου νόμου (διενέργεια προς το συμφέρον της επιχείρησης, πραγματική συναλλαγή, εγγραφή στα βιβλία) και ως εκ τούτου ο φορολογούμενος που καταβάλλει ποσά με τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδείξει ότι είναι και ο λήπτης του σχετικού στοιχείου, τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, το είδος και την αξία της συναλλαγής κ.λπ. (σχετ. ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιος).