Ο ∆ήµος Αλµυρούδιακηρύττει ότι την 21ητου µηνόςΙουνίου του έτους 2016 ηµέρα Τρίτηκαι ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αλµυρού, (Αγ.Βαρβάρας 4 καιΣτ. Κοµητά) θα διεξαχθεί µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύστηµα: προσφοράς µε επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και βελτιώθηκε µε τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.∆. 334/00, Π.∆. 609/85, Π.∆. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΟ∆ΟΠΟΙΪΑΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥΑΛΜΥΡΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΜΑ∆Α Α – ∆ΙΚΤΥΑ, µε προϋπολογισµό34.050,71€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ΟΜΑ∆Α Β – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑµε προϋπολογισµό 217.981,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕκαι ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου, µε βάση τη µελέτη µε αριθµό θεώρησης2/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆. Αλµυρού, ανέρχεται στο ποσό των 252.032,52 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 310.000,00 ΕΥΡΩ (µεΦ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας ∆. Αλµυρού, (Αγ.Βαρβάρας 4 καιΣτ. Κοµητά), µέχρι τις 16/6/2015 καταβάλλοντας το ποσό των 10,00€. Όλα τα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆. Αλµυρού (www.almyros-city.gr)

Η µελέτη αφορά το έργο «Εσωτερική οδοποιία Καλλικρατικού∆ήµουΑλµυρού»και περιλαµβάνειεπεµβάσειςστιςοδούς

• ΠεριφερειακήοδόςΑλµυρού απόοδό Βόλου (LIDL) προςτηνΑγ.Σεραφείµ συνολικούµήκους130µπερίπου • Οδός Ευαγγελίστριαςσεόλοτο µήκοςτης(450 µ περίπου) • Ητσιµεντοστρωµένη οδός πίσωαπότο3οδηµοτικόσχολείοµήκους110µ περίπου • Οδός ΑγίουΝικολάου(απόδασαρχείοως διασταύρωσηµεΑχιλλέως)µήκους 210µπερίπου • ΟδόςΜυρµιδόνων απόΒασ.ΓεωργίουωςΑχιλλέως µήκους 100µ περίπου • Οδός Κορυτσάςσεµήκος70µµεταξύΕυαγγελίστριαςκαιΜπαλτατζή • Οδός17ης Αυγούστου (ΠαλιόΓυµνάσιο) σεµήκος90µ µεταξύΑθηνών καιΒασ.Κων/νου

ΠαρέµβασηθαγίνεισετσιµεντοστρωµένηοδότουΝεοχωρακίουκαθώςκαισεµήκος250µπερίπουστην οδό ∆ιασταύρωση Πηγαδίου– Αγ.ΜαρίναστονΠτελεό. Τοοδόστρωµατωνανωτέρωασφαλτοστρωµένωνοδώνπαρουσιάζει ρηγµατώσεις , καθηζήσειςκαιπαραµορφώσειςλόγωδιαφόρωνέργωνπουέχουν γίνεισεαυτέςµεαποτέλεσµαναπαρουσιάζονταιπροβλήµατα γιατηνοµαλήκαιασφαλή κυκλοφορίατωνοχηµάτων.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν µε την παρούσα εργολαβία είναι απόξεση οδοστρώµατος «φρεζάρισµα», διάστρωσηασφαλτικήςισοπεδωτικήςστρώσηςµεταβλητούπάχουκαι διάστρωση ασφαλτικήςστρώσηςκυκλοφορίας συµπυκνωµένουπάχους5 εκ. Επίσηςθαγίνουνεργασίεςπροσαρµογήςτωνσχαρώνκαιτωνκαπακιώντωνφρεατίων στηνστάθµηκαιεπίκλησητουκαταστρώµατοςτηςοδού.

Στην οδό Μυρµιδόνων θακατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης οµβρίωνκαιθαγίνειαποκατάστασητουοδοστρώµατος. Το δίκτυο οµβρίων που έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Βιοκλιµατική αναβάθµιση πλατείας και περιµετρικών οδών κέντρου Αλµυρού» επί της οδού Βασ. Γεωργίου έχει σταµατήσει στη συµβολή µε την οδό Μυρµηδόνων. Μετο παρόν έργο θα γίνει η σύνδεση τουδικτύου της οδού Βασ. Γεωργίου µετο υπάρχον δικτύου στην οδό Αχιλλέως Το όρυγµα θα έχει πλάτος 1,30µ, βάθος περίπου 1,70µκαι µήκος περίπου στα 100,00µ, ενώ η διατοµή του αγωγού θα είναι D600όπωςπροβλέπει ηυπάρχουσαµελέτη οµβρίωντης∆ΕΥΑΛ. Όλες εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε το τιµολόγιο της µελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται το διάστηµα των πέντε(5) ηµερολογιακών µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (Κύρωση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων).

Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 310.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
∆απάνη Εργασιών:183.088,00 € ΓΕ&ΟΕ (ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών): 32.955,84 € Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%):32.406,58 € Αναθεώρηση3.582,10 € Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 23%: 57.967,48 €

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.074 του οικονοµικού έτους 2016 µε το ποσό των εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00 €). Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) 170.000,00€. Ηεπίπλέονχρηµατοδότηση θαείναι απότηΣΑΤΑτου2017.