Ο δήμαρχος Αλμυρού κ. Εσερίδης επέβαλε στον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χ. Καραζούπη το μέτρο της αναστολής της άσκησης των καθηκόντων του, με την ταυτόχρονη διατύπωση ερωτήματος, σχετικά με τη θέση του υπαλλήλου σε δυνητική αργία. Ο δήμαρχος κάνει λόγο για πλήθος πειθαρχικών παραπτωμάτων «για τα οποία προέκυψαν αποχρώσεις και επαρκείς ενδείξεις».
Θα του καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα στην νόμιμη προθεσμία των τριάντα ημερών .
Ο Χ. Καραζούπης παραπέμπεται με τις κατηγορίες: της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες β) της παράβασης καθήκοντος για απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ’ αφορμής αυτών δ) της αναξιοπρεπούς, ανάρμοστης ή ανάξιας συμπεριφοράς υπαλλήλου εντός ή εκτός υπηρεσίας ε) της παραβίασης της αρχής της αμεροληψίας στ) της σοβαρής απείθειας ζ) της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων η) της άρνησης παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές θ) της προδήλως αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών και της υπαίτιας μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ι) της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου, ή τρίτων προσώπων κ) της κακόβουλης άσκησης κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις λ) της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας μ) της απλής απείθειας ν) της μη τήρησης του ωραρίου από τον υπάλληλο και της παράλειψης του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του ξ) της αμελούς ή ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος .
Ο δήμαρχος τονίζει ότι«το πλήθος, το είδος, η βαρύτητα, η σοβαρότητα, η καθ’ έξη και κατ’ επανάληψη τέλεση των αποδιδόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων σε βάρος του πειθαρχικώς διωκομένου υπάλληλου του Δήμου Αλμυρού, κ. Καραζούπη καταμαρτυρούν έλλειψη υπηρεσιακής ευπρέπειας, ήθους, υπαλληλικής και προσωπικής ακεραιότητας, θίγουν βάναυσα το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και διασαλεύουν σημαντικά το δημόσιο συμφέρον, το οποίο θα εξακολουθήσει να πλήττεται από τη συνέχιση της άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων».